در لغت به معنای چیرگی و فرمانروایی است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص ثالث.

واژه های نزدیک