در لغت به معنای فرود آمدن بر زمین؛ افتادن است و در اصطلاح حقوقی به معنی تنزل و از بین رفتن حق عنوان گردیده.

سقوط ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • سقوط به معنی فروپاشی حکومت
  • سقوط (حادثه)
  • سقوط (رمان)
  • سقوط
  • سقوط
  • سقوط
  • سقوط
  • سقوط
  • سقوط