در لغت به معنی نادان؛ بیخرد است و در اصطلاح حقوقی کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.