یا فته طلب سند تجاری است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا بحواله کرد آن شخص مبلغی را پرداخت نماید.

سَفتِه یا فَتهٔ طَلَب سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری بپردازد.