فرهنگ ترمولوژی

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری عبارت است از هر گونه تخصیص ارزشی به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده که مورد نظرش است مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده .تخصیص اعتبار و مصرف آن برای هدفهای معین و مخصوص در زمان آتی.