سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق بغیر است( ماده 267 ق.م.ا) و منظور ربودن مال و اشیاء منقول غیر بدون رضای او و بدون توجیه قانون و حق.

واژه های نزدیک