در سبب به معنی علت و باعث ،دو نفر در اتلاف مال شخص ثالثی دخالت دارند که یکی مباشر است دیگری را سبب گویند. مثلا شخصی دیگری را با استفاده از اکراه و تهدید واداره به تخریب دیوار شخص ثالثی وادار مینماید آن که تخریب کرده است مباشر است و دیگری سبب. در خصوص سبب وجود اکراه ،سبب اقوی از مباشر عنوان گردیده است.