در لغت به معنای وسیله،علت و جهت معنی گشته و در اصطلاح حقوقی رابطه ی خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.