در لغت به معنای دشنام دادن و لعن و نفرین آمده ودر فقه از جرایم ضد شرع است و عبارت است از ناسزا گفتن.

واژه های نزدیک