در لغت به معنی سازگاری و سازندگی و توافق معنی شده و در اصطلاح حقوقی به معنی تراضی طرفین دعوی بر فیصله و پایان نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس عنوان گردیده است.

واژه های نزدیک