در اصطلاح فقهی به درهمی اطلاق میشود که در آن مس به کار رفته است.