فرهنگ ترمولوژی

زیان دیر کرد

در اصطلاح حقوقی به معنی خسارت تاخیر تادیه عنوان گردیده است.