در لغت به معنی نقصان،خسارت ضرر معنی گشته و در اصطلاح حقوقی به معنی ضرر به کار می رود.

در اصطلاح علم اقتصاد، هرگاه میزان هزینه از میزان درآمد بیشتر باشد، آن را زیان می‌گویند. برای دوری از وضعیت زیان، تولیدکنندگان می‌بایست تا حد ممکن هزینه‌ی تولید را کاهش دهند.