فرهنگ ترمولوژی

زیادی عینی

هر گاه متصرف در مال معینی در حین تصرف چیزی بیافزاید این زیادی را زیادی عینی میگویند.