فرهنگ ترمولوژی

زیادی حکمی

زمانی که بر قیمت مالی بر اثر تصرف در عین مال افزوده شود بدون اینکه عرفا چیزی بر عین اضافه شود،زیادی حکمی گویند.