به افزایش مال خواه به صورت خود به خود و خواه به فعل غیر زیادی گویند.