به زن و مردی اطلاق میگردد که بین آنها رابطه ی زناشویی وجود داشته باشد.