فرهنگ ترمولوژی

زوجه مدخوله

زنی که پس از عقد ازدواج شوهر با او عمل دخول را انجام داده باشد.