فرهنگ ترمولوژی

زوجه غیر مدخوله

زوجه ای که بعداز عقد ازدواج هنوز شوهر عمل دخول را انجام نداده باشد.