در اصطلاح حقوقی به معنی مردی است که زنی در عقد او باشد.

واژه های نزدیک