به زنی اطلاق میگردد که به عقد ازدواج منقطع کسی در آمده باشد.نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.(ماده 1075 قانون مدنی)