به زنی اطلاق میگردد که به عقد ازدواج دائم کسی در آمده باشد. در گویش عامه زن عقدی عنوان دارد.