فرهنگ ترمولوژی

زنای محصنه

به زنایی که بین زن محصنه و مرد محصن صورت میابد(رک .احصان)