فرهنگ ترمولوژی

زنای غیر محصنه

زنایی که بین زن و مردی صورت بگیرد که محصن و محصنه نباشند (رک .احصان)