زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه. (ماده 63 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

به دخول آلت تناسلی مرد به اندازهٔ ختنه‌گاه در واژن زن - و نیز مقعد زن در نظر مشهور فقهی - گفته می‌شود چنانچه بدون ازدواج شرعی بوده و بالغ و عاقل و دارای اختیار باشند و به حکم یعنی حرمت زنا و موضوع آن آگاه باشند.