فرهنگ ترمولوژی

زمین خالصه

مقصود از آب و زمین خالصه که در مورد فوق ذکر شده است آب و زمینی است که در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالی را که در حکم املاک اربابی است و همچنین طاحونههایی را که با آب نهرهای اربابی منشقه از رودخانهها کار میکند شامل نمیشود. (ماده 6 قانون حقالارض و حق الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی مصوب 30/3/1301)