زمینی است که دارای مشخصات خاصی همچون ملک بودن ،مشغول نبودن بزراعت ،باشد.