فرهنگ ترمولوژی

زمان تحصیل

با زمان ثبتنام اولیه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرک یا گواهی موقت یا انصراف یا اخراج خاتمه یافته تلقی میشود. (بند هـ ماده 1 تکمیل آییننامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی)