به کوچه تنگ اطلاق میگردد،خواه بن بست باشد یا نه.همچنین در معنی سکه نیز استعمال میگردد.