به زنی که مرتکب به جرم زنا شده ،اطلاق میگردد.

واژه های نزدیک