به مردی که مرتکب جرم زنا شده ، اطلاق میگردد.

فرهنگ دارویی

تیزانیدین-جالینوس

موارد مصرف: تيزانيدين براي درمان علامتي اسپاسم همراه با مولتيپلاسكلروزيس و يا اسپاسم همراه با بيماري‌ها يا صدمات طناب نخاعي و درمان علامتي اسپاسم دردناك عضلات در اختلالات اسكلتي-عضلاني به كار مي‌رود.

هشدار: در صورت وجود نارسايي كليه و كبد، ‌مصرف دارو با احتياط فراوان صورت گيرد. 2- انجام آزمون‎هاي بررسي کار كبد به طور ماهانه در همه بيماران طي 4 ماه اول درمان و در افرادي كه دچار اختلال كبدي مي‌شوند، توصيه مي‌شود. در صورت بالا بودن مداوم سطوح آنزيم‌هاي كبدي، مصرف دارو بايد قطع شود.

عوارض: در صورت وجود نارسايي كليه و كبد، ‌مصرف دارو با احتياط فراوان صورت گيرد. 2- انجام آزمون‎هاي بررسي کار كبد به طور ماهانه در همه بيماران طي 4 ماه اول درمان و در افرادي كه دچار اختلال كبدي مي‌شوند، توصيه مي‌شود. در صورت بالا بودن مداوم سطوح آنزيم‌هاي كبدي، مصرف دارو بايد قطع شود.

تداخل دارویی: اثرات CNS تيزانيدين ممكن است در اثر تجويز همزمان ساير مضعف‌هاي CNS افزايش يابد. اثرات کاهنده فشار خون تيزانيدين در اثر تجويز همزمان داروهاي کاهنده فشار خون ممكن است افزايش يابد. در صورت تجويز همزمان با داروهاي مسدد گيرنده بتا يا ديگوكسين، برادي‌كاردي ممكن است تشديد شود. در صورت تجويز همزمان تيزانيدين با داروهاي طولانيكننده فاصله QT الكتروكارديوگرام بايستي احتياط لازم صورت گيرد. كليرانس تيزانيدين در خانم‌هاي مصرفكننده داروهاي ضدبارداري هورموني كاهش مي‌يابد.

نکات: 1- دارو بايد با معده خالي مصرف شود، ولي در صورت وجود اختلالات گوارشي،‌ دارو را ميتوان با غذا نيز مصرف نمود. 2- اين دارو باعث ايجاد افت فشار خون وضعيتي مي‌شود. 3- اين دارو باعث خوابآلودگي مي‌شود. لذا در هنگام رانندگي يا انجام كارهايي كه نياز به هوشياري دارند، بايد دقت شود. 4- در صورت بروز خوابآلودگي شديد، زرد شدن پوست يا چشمان، ادرار تيره رنگ و درد قسمت فوقاني سمت راست شكم، بايد به پزشک مراجعه نمود.

فرهنگ دارویی

تیزانیدین-حکیم

موارد مصرف: تيزانيدين براي درمان علامتي اسپاسم همراه با مولتيپلاسكلروزيس و يا اسپاسم همراه با بيماري‌ها يا صدمات طناب نخاعي و درمان علامتي اسپاسم دردناك عضلات در اختلالات اسكلتي-عضلاني به كار مي‌رود.

هشدار: در صورت وجود نارسايي كليه و كبد، ‌مصرف دارو با احتياط فراوان صورت گيرد. 2- انجام آزمون‎هاي بررسي کار كبد به طور ماهانه در همه بيماران طي 4 ماه اول درمان و در افرادي كه دچار اختلال كبدي مي‌شوند، توصيه مي‌شود. در صورت بالا بودن مداوم سطوح آنزيم‌هاي كبدي، مصرف دارو بايد قطع شود.

عوارض: در صورت وجود نارسايي كليه و كبد، ‌مصرف دارو با احتياط فراوان صورت گيرد. 2- انجام آزمون‎هاي بررسي کار كبد به طور ماهانه در همه بيماران طي 4 ماه اول درمان و در افرادي كه دچار اختلال كبدي مي‌شوند، توصيه مي‌شود. در صورت بالا بودن مداوم سطوح آنزيم‌هاي كبدي، مصرف دارو بايد قطع شود.

تداخل دارویی: اثرات CNS تيزانيدين ممكن است در اثر تجويز همزمان ساير مضعف‌هاي CNS افزايش يابد. اثرات کاهنده فشار خون تيزانيدين در اثر تجويز همزمان داروهاي کاهنده فشار خون ممكن است افزايش يابد. در صورت تجويز همزمان با داروهاي مسدد گيرنده بتا يا ديگوكسين، برادي‌كاردي ممكن است تشديد شود. در صورت تجويز همزمان تيزانيدين با داروهاي طولانيكننده فاصله QT الكتروكارديوگرام بايستي احتياط لازم صورت گيرد. كليرانس تيزانيدين در خانم‌هاي مصرفكننده داروهاي ضدبارداري هورموني كاهش مي‌يابد.

نکات: 1- دارو بايد با معده خالي مصرف شود، ولي در صورت وجود اختلالات گوارشي،‌ دارو را ميتوان با غذا نيز مصرف نمود. 2- اين دارو باعث ايجاد افت فشار خون وضعيتي مي‌شود. 3- اين دارو باعث خوابآلودگي مي‌شود. لذا در هنگام رانندگي يا انجام كارهايي كه نياز به هوشياري دارند، بايد دقت شود. 4- در صورت بروز خوابآلودگي شديد، زرد شدن پوست يا چشمان، ادرار تيره رنگ و درد قسمت فوقاني سمت راست شكم، بايد به پزشک مراجعه نمود.

موارد مصرف: تيزانيدين براي درمان علامتي اسپاسم همراه با مولتيپلاسكلروزيس و يا اسپاسم همراه با بيماري‌ها يا صدمات طناب نخاعي و درمان علامتي اسپاسم دردناك عضلات در اختلالات اسكلتي-عضلاني به كار مي‌رود.

هشدار: در صورت وجود نارسايي كليه و كبد، ‌مصرف دارو با احتياط فراوان صورت گيرد. 2- انجام آزمون‎هاي بررسي کار كبد به طور ماهانه در همه بيماران طي 4 ماه اول درمان و در افرادي كه دچار اختلال كبدي مي‌شوند، توصيه مي‌شود. در صورت بالا بودن مداوم سطوح آنزيم‌هاي كبدي، مصرف دارو بايد قطع شود.

عوارض: در صورت وجود نارسايي كليه و كبد، ‌مصرف دارو با احتياط فراوان صورت گيرد. 2- انجام آزمون‎هاي بررسي کار كبد به طور ماهانه در همه بيماران طي 4 ماه اول درمان و در افرادي كه دچار اختلال كبدي مي‌شوند، توصيه مي‌شود. در صورت بالا بودن مداوم سطوح آنزيم‌هاي كبدي، مصرف دارو بايد قطع شود.

تداخل دارویی: اثرات CNS تيزانيدين ممكن است در اثر تجويز همزمان ساير مضعف‌هاي CNS افزايش يابد. اثرات کاهنده فشار خون تيزانيدين در اثر تجويز همزمان داروهاي کاهنده فشار خون ممكن است افزايش يابد. در صورت تجويز همزمان با داروهاي مسدد گيرنده بتا يا ديگوكسين، برادي‌كاردي ممكن است تشديد شود. در صورت تجويز همزمان تيزانيدين با داروهاي طولانيكننده فاصله QT الكتروكارديوگرام بايستي احتياط لازم صورت گيرد. كليرانس تيزانيدين در خانم‌هاي مصرفكننده داروهاي ضدبارداري هورموني كاهش مي‌يابد.

نکات: 1- دارو بايد با معده خالي مصرف شود، ولي در صورت وجود اختلالات گوارشي،‌ دارو را ميتوان با غذا نيز مصرف نمود. 2- اين دارو باعث ايجاد افت فشار خون وضعيتي مي‌شود. 3- اين دارو باعث خوابآلودگي مي‌شود. لذا در هنگام رانندگي يا انجام كارهايي كه نياز به هوشياري دارند، بايد دقت شود. 4- در صورت بروز خوابآلودگي شديد، زرد شدن پوست يا چشمان، ادرار تيره رنگ و درد قسمت فوقاني سمت راست شكم، بايد به پزشک مراجعه نمود.

موارد مصرف: تيزانيدين براي درمان علامتي اسپاسم همراه با مولتيپلاسكلروزيس و يا اسپاسم همراه با بيماري‌ها يا صدمات طناب نخاعي و درمان علامتي اسپاسم دردناك عضلات در اختلالات اسكلتي-عضلاني به كار مي‌رود.

هشدار: در صورت وجود نارسايي كليه و كبد، ‌مصرف دارو با احتياط فراوان صورت گيرد. 2- انجام آزمون‎هاي بررسي کار كبد به طور ماهانه در همه بيماران طي 4 ماه اول درمان و در افرادي كه دچار اختلال كبدي مي‌شوند، توصيه مي‌شود. در صورت بالا بودن مداوم سطوح آنزيم‌هاي كبدي، مصرف دارو بايد قطع شود.

عوارض: در صورت وجود نارسايي كليه و كبد، ‌مصرف دارو با احتياط فراوان صورت گيرد. 2- انجام آزمون‎هاي بررسي کار كبد به طور ماهانه در همه بيماران طي 4 ماه اول درمان و در افرادي كه دچار اختلال كبدي مي‌شوند، توصيه مي‌شود. در صورت بالا بودن مداوم سطوح آنزيم‌هاي كبدي، مصرف دارو بايد قطع شود.

تداخل دارویی: اثرات CNS تيزانيدين ممكن است در اثر تجويز همزمان ساير مضعف‌هاي CNS افزايش يابد. اثرات کاهنده فشار خون تيزانيدين در اثر تجويز همزمان داروهاي کاهنده فشار خون ممكن است افزايش يابد. در صورت تجويز همزمان با داروهاي مسدد گيرنده بتا يا ديگوكسين، برادي‌كاردي ممكن است تشديد شود. در صورت تجويز همزمان تيزانيدين با داروهاي طولانيكننده فاصله QT الكتروكارديوگرام بايستي احتياط لازم صورت گيرد. كليرانس تيزانيدين در خانم‌هاي مصرفكننده داروهاي ضدبارداري هورموني كاهش مي‌يابد.

نکات: 1- دارو بايد با معده خالي مصرف شود، ولي در صورت وجود اختلالات گوارشي،‌ دارو را ميتوان با غذا نيز مصرف نمود. 2- اين دارو باعث ايجاد افت فشار خون وضعيتي مي‌شود. 3- اين دارو باعث خوابآلودگي مي‌شود. لذا در هنگام رانندگي يا انجام كارهايي كه نياز به هوشياري دارند، بايد دقت شود. 4- در صورت بروز خوابآلودگي شديد، زرد شدن پوست يا چشمان، ادرار تيره رنگ و درد قسمت فوقاني سمت راست شكم، بايد به پزشک مراجعه نمود.

موارد مصرف: تيزانيدين براي درمان علامتي اسپاسم همراه با مولتيپلاسكلروزيس و يا اسپاسم همراه با بيماري‌ها يا صدمات طناب نخاعي و درمان علامتي اسپاسم دردناك عضلات در اختلالات اسكلتي-عضلاني به كار مي‌رود.

هشدار: در صورت وجود نارسايي كليه و كبد، ‌مصرف دارو با احتياط فراوان صورت گيرد. 2- انجام آزمون‎هاي بررسي کار كبد به طور ماهانه در همه بيماران طي 4 ماه اول درمان و در افرادي كه دچار اختلال كبدي مي‌شوند، توصيه مي‌شود. در صورت بالا بودن مداوم سطوح آنزيم‌هاي كبدي، مصرف دارو بايد قطع شود.

عوارض: در صورت وجود نارسايي كليه و كبد، ‌مصرف دارو با احتياط فراوان صورت گيرد. 2- انجام آزمون‎هاي بررسي کار كبد به طور ماهانه در همه بيماران طي 4 ماه اول درمان و در افرادي كه دچار اختلال كبدي مي‌شوند، توصيه مي‌شود. در صورت بالا بودن مداوم سطوح آنزيم‌هاي كبدي، مصرف دارو بايد قطع شود.

تداخل دارویی: اثرات CNS تيزانيدين ممكن است در اثر تجويز همزمان ساير مضعف‌هاي CNS افزايش يابد. اثرات کاهنده فشار خون تيزانيدين در اثر تجويز همزمان داروهاي کاهنده فشار خون ممكن است افزايش يابد. در صورت تجويز همزمان با داروهاي مسدد گيرنده بتا يا ديگوكسين، برادي‌كاردي ممكن است تشديد شود. در صورت تجويز همزمان تيزانيدين با داروهاي طولانيكننده فاصله QT الكتروكارديوگرام بايستي احتياط لازم صورت گيرد. كليرانس تيزانيدين در خانم‌هاي مصرفكننده داروهاي ضدبارداري هورموني كاهش مي‌يابد.

نکات: 1- دارو بايد با معده خالي مصرف شود، ولي در صورت وجود اختلالات گوارشي،‌ دارو را ميتوان با غذا نيز مصرف نمود. 2- اين دارو باعث ايجاد افت فشار خون وضعيتي مي‌شود. 3- اين دارو باعث خوابآلودگي مي‌شود. لذا در هنگام رانندگي يا انجام كارهايي كه نياز به هوشياري دارند، بايد دقت شود. 4- در صورت بروز خوابآلودگي شديد، زرد شدن پوست يا چشمان، ادرار تيره رنگ و درد قسمت فوقاني سمت راست شكم، بايد به پزشک مراجعه نمود.

موارد مصرف: نيفديپين در درمان آنژين، كنترل پرفشاری خون، كنترل آنژين وازواسپاستيك يا آنژين ناپايدار و آنژين كلاسيك مصرف میگردد.

هشدار: 1- مصرف دارو در صورت بروز درد ايسكميك يا تشديد درد موجود، بلافاصله پس از شروع درمان، بايد قطع شود. 2- در صورت وجود شوك كارديوژنيك با احتياط فراوان مصرف شود. 3- در بيماران مبتلا به نارسایی كبد، كاهش مقدار مصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

عوارض: 1- مصرف دارو در صورت بروز درد ايسكميك يا تشديد درد موجود، بلافاصله پس از شروع درمان، بايد قطع شود. 2- در صورت وجود شوك كارديوژنيك با احتياط فراوان مصرف شود. 3- در بيماران مبتلا به نارسایی كبد، كاهش مقدار مصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

تداخل دارویی: غلظت پلاسمايي كينيدين با مصرف نيفديپين کاهش مییابد. نیفدیپین غلظت پلاسمايي فني‎توئين را افزايش ميدهد. مصرف همزمان نيفديپين با داروهاي مسدد گيرندههاي بتا-آدرنرژيك ممكن است سبب كاهش شديد فشار خون و نارسايي قلب شود. احتمال افزايش غلظت پلاسمايي ديگوكسين با مصرف نيفديپين وجود دارد. هنگام مصرف پروكائينآميد يا كينيدين همراه با داروهاي مسدد كانال كلسيمي بايد احتياط نمود. در صورت مصرف همزمان داروهاي كاهنده پتاسيم خون با اين دارو‌، اثرات كاهنده فشار خون ممكن است تشديد شود.

نکات: 1- اين دارو پرفشاری خون را درمان نمیکند،‌ بلكه آن را كنترل مينمايد. از اين رو مصرف آن ممكن است تا مدت طولانی ضروري باشد. 2- مقدار مصرف دارو به شکل دارویی مورد نظر بستگی دارد. کاهش مقدار مصرف دارو در سالخوردگان و بیماران مبتلا به نارسایی کبدی ممکن است نیاز باشد.

واژه های نزدیک