واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. (بند الف ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351)

ریال می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • ریال
  • ریال ایران
  • ریال تونس
  • ریال عربستان سعودی
  • ریال عُمان
  • ریال قطر
  • ریال کامبوج
  • رئال برزیل
  • ریال یمن
  • ریال یمن شمالی