فرهنگ ترمولوژی

روزنامه و سایر مطبوعات

نشریههای نوشتاری یا به صورتهای دیگر که به طور مستقیم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینههای گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 مجاز به انتشار میباشند. (بند د ماده 1 از آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران)