روزنامه یا مجله نشریهای است که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینههای مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عامالمنفعه و انتقاد و صلاحاندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معین طبع و نشر گردد. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)

روزنامه در معنای نخست خود، به معنای شکلی از محتوای رسانه‌ای و واقعیت محور است که با هدف افزایش اطلاعات جامعه دربارهٔ موضوعات روز و واقعیت‌ها، در مطبوعات، رادیو، تلویزیون و اینترنت تولید می‌شود و توسط روزنامه‌نگاران، به اشکال مختلفی مانند خبر، تحلیل و تحقیق ارائه می‌شود؛ از آنجایی که روزنامه در این معنا یک رسانه کاغذی نیست و شکلی از محتوای رسانه‌ای است که در هر رسانه ای قابل تولید است، واژه‌هایی مانند روزنامه تلوزیونی و روزنانه اینترنتی، با توجه به همین معنا از واژه روزنامه ایجاد شده‌اند و روزنامه را نه یک رسانه کاغذی، بلکه نوعی محتوای رسانه‌ای که در هر رسانه ای قابل تولید است، قلمداد می‌کنند. روزنامه در معنای دوم خودش به معنای نشریه‌ای است که به شکل چاپی یا آنلاین و به‌طور مرتب و منظم تهیه، چاپ و پخش می‌شود و بی هیچ قید و شرطی، اخبار و اطلاعات را در دسترس مردم قرار می‌دهد. روزنامه در معنای نخست خود می‌تواند رادیویی، تلوزیونی و اینترنتی باشد. روزنامه نه بیانیه است و نه اطلاعیه، بلکه به نشر اخبار و اطلاعات و تمامی محتواهای مرتبط به مسائل روز می‌پردازد. روزنامه معمولاً در زمینه‌های گوناگون به انتقاد و اصلاح‌اندیشی در امور عمومی می‌پردازد.