فرهنگ ترمولوژی

رودخانه مرزی

رودخانه مرزی به رودخانهای اطلاق میشود که تمام، قسمت یا قسمتهایی از آن مرز مشترک دو کشور را تشکیل دهد. (بند 17 آییننامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)