حالتی از دگرگونی و تغییر مکان همراه با کاهش شدید مقاومت در زمینهای تشکیل شده از خاکهای ماسهای نامتراکم اشباع است که بر اثر وقوع زلزله رخ میدهد. (از بخش تعاریف آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)

واژه های نزدیک