در باب رهن خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن عنوان گردیده است.