عبارت است از کاهش غلظت مواد آلودهکننده در فاضلاب از طریق اختلاط با آب یا آب پذیرنده. (بند 9 ماده 1 آییننامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 24/9/1363 هیأت وزیران)