رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد. (ماده 42 قانون مدنی)