در لغت به معنای بالغ، عاقل، کبیر، بلندبالا، بلندقامت عنوان شده و در اصطلاح حقوقی کسیکه دارای وصف رشد است ،در مقابل غیر رشید یا سفیه استعمال می شود هر رشیدی عاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست.

واژه های نزدیک