در لغت عرفی، قانونی عنوان گردیده و اصطلاحا عمل رسمی عملی است که منسوب به دولت است.