در ارث مقابل فرض و قرابت عنوان گردیده، یعنی از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه با صاحب فرض در درجه مساوی نباشد باقی به صاحب رد میگردد.