به زنی اطلاق میگردد که به طلاق رجعی مطلقه شده است.