منظور از رتبه عددی است که توان فنی و اجرایی و مدیریت پیمانکار را نشان میدهد. عدد رتبه که برحسب ازدیاد قدرت اجرایی افزایش مییابد طبق جداول پیوست این آئیننامه تعیین میگردد. (ماده 3 آئیننامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

رتبه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • رتبه (آلبوم)
  • رتبه