در لغت به معنی ربح،بهره،سود و یا نزول استعمال می شود.

واژه های نزدیک