در لغت به معنی رهن دهنده است عقد رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهندهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند. (ماده 771 قانون مدنی)