در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق میگردد در خصوص تحویل در آمد و پرداخت هزینه در وزارت دارایی طرف حساب خزانه داری میباشد.

واژه های نزدیک