فرهنگ ترمولوژی

ذکر عام و اراده خاص

لغتی که هم معنای عام داشته ولی معنای اخص آن مورد نظر باشد.