در اصطلاح فقهی به شخصی اطلاق میگردد که مالی را تحت تصرف دارد.