به کسی اطلاق میگردد که در معامله خیار به نفع او مقرر شده باشد ،خواه یکی از طرفین باشد خواه ثالث.